ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
Start Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 9:00
End Date/Time:
10 กรกฎาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง ช่างพัฒนาโปรแกรม internet of things ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เวลา 9.00 น.
Owned by userevent05 On 1 กรกฎาคม 2563