ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สอศ. ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 9:30
End Date/Time:
7 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒฺิใน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.30 น.
Owned by userevent05 On 28 เมษายน 2563