รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by bogaadmin on 2/14/2017 11:12:25 AM

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การรับสมัครและและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา


เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาprint
rating
  Comments