เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 ราย เข้ารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

| 478 

 

                                                       

                                                   เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด สอศ.
                           ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 ราย                             เข้ารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร


////////////////////////////////////////////////////////
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ สอศ.
                  12 มีนาคม 2562


เอกสารแนบ