ห้องนำชาย แปลน, รายการประกอบแบบ, ขยายประตูหน้าต่าง

| 162 

 


เอกสารแนบ