อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรม

| 424 

 


เอกสารแนบ