อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรม

| 532 

 


เอกสารแนบ