อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรม

| 232 

 


เอกสารแนบ