อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบสถาปัตยกรรม

| 611 

 


เอกสารแนบ