อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบโครงสร้างวิศวกรรม

| 655 

 


เอกสารแนบ