อาคารโรงฝึกงาน 3001-4000 ตารางเมตร แบบโครงสร้างวิศวกรรม

| 471 

 


เอกสารแนบ