::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ::::-------------http://boga.vec.go.th............

ข่าวด่วน
rss
ภาพข่าว: เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดส...

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและช...

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัด...

วันที่: 11/11/2015

ภาพข่าว: เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding

เอกสารนำเสนอและเอกสารดำเนินการ e-market,e-bidding

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้วที่นี่

วันที่: 20/10/2015

ภาพข่าว: ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแ...

ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ...

ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำ...

วันที่: 14/10/2015

อ่านข่าวท้งหมด
ประกาศ/หนังสือเวียน
 Title 
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556Download
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯDownload
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ)Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part3Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part4Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part2Download
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการDownload
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part1Download
การลงนามในประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ.2558,Download
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน คสช.ใน Roadmap ระยะที่ 2Download
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
นายสมนึก ผดุงจันทน์ ถึงแก่กรรมDownload
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เพิ่มเติม)Download
ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

  


สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1020 , 0-2281-6450 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th

   
   นายสานิตย์  นาควัชระ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รับ-ส่งหนังสือ Online

กลุ่มงาน สอ.


 

 

ลิงค์ด่วน สอศ.

 
                                          ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS  
                                           ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    

คมคำ...คำคม


คนเจริญชอบที่จะปีนขึ้นไปหาสิ่งที่อยู่สูงกว่าเพื่อเทียบเท่า 

ไม่ใช่ดึงสิ่งที่สูงกว่าลงมาเพื่อให้เท่ากับตัวเอง

พยากรณ์อากาศ

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 27
Members Members: 0
Total Total: 27

Online Now Online Now: