::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักอำนวยการ::::-------------http://boga.vec.go.th............

ข่าวด่วน
rss
ภาพข่าว: รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ค.ก.ศ. สำนัก...

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึ...

รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ค.ก.ศ. สำนัก...

วันที่: 17/09/2015

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ. ที่ 1386/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1386/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกา...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1386/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

วันที่: 05/09/2015

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ. ที่ 1385/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1385/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกา...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1385/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

วันที่: 05/09/2015

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ. ที่ 1384/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1384/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกา...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1384/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

วันที่: 05/09/2015

ภาพข่าว: คำสั่ง สอศ. ที่ 1383/2558 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2558...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1383/2558 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง...

คำสั่ง สอศ. ที่ 1383/2558 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2558...

วันที่: 05/09/2015

อ่านข่าวท้งหมด
ประกาศ/หนังสือเวียน
 Title 
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการDownload
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part1Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part2Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part3Download
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน. part4Download
การลงนามในประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานประกอบการ พ.ศ.2558,Download
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เพิ่มเติม)Download
นายสมนึก ผดุงจันทน์ ถึงแก่กรรมDownload
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน คสช.ใน Roadmap ระยะที่ 2Download
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2557Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (พนักงานราชการ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 (เหริยญจักรพรรดิมาลา)Download
ประกาศราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556Download
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯDownload
ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

  


สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2281-5555 ต่อ 1020 , 0-2281-6450 โทรสาร 0-2282-0855
boga.vec.go.th, e-mail: info@boga.go.th

   
   นายสานิตย์  นาควัชระ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รับ-ส่งหนังสือ Online

กลุ่มงาน สอ.


 

 

ลิงค์ด่วน สอศ.

 
                                          ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS  
                                           ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    

คมคำ...คำคม


คนเจริญชอบที่จะปีนขึ้นไปหาสิ่งที่อยู่สูงกว่าเพื่อเทียบเท่า 

ไม่ใช่ดึงสิ่งที่สูงกว่าลงมาเพื่อให้เท่ากับตัวเอง

พยากรณ์อากาศ

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 178
Members Members: 0
Total Total: 178

Online Now Online Now: